Kristi Ducati # เปลือย

ภาพยนตร์:การสะกดจิต (1994)

KRISTI DUCATI ใน SORCERESS (1994) 00:25 น KRISTI DUCATI ใน SORCERESS (1994) 00:52 น

ภาพยนตร์:บริษัท BIKINI CARWASH II (1993)

ภาพยนตร์: บริษัท BIKINI CARWASH (พ.ศ. 2535)

ภาพยนตร์: ลูกชิ้น 4 (พ.ศ. 2535)

KRISTI DUCATI ใน MEATBALLS 4 (1992) 00:07 น KRISTI DUCATI ใน MEATBALLS 4 (1992) 00:07 น KRISTI DUCATI ใน MEATBALLS 4 (1992) 00:05 น

ภาพยนตร์:การเชื่อฟังอย่างใกล้ชิด (1992)

KRISTI DUCATI ใน INTIMATE OBSESSION (1992) 01:08 น KRISTI DUCATI ใน INTIMATE OBSESSION (1992) 01:29 น